Kacheldealer.nl-houtkachels,speksteenkachels,pelletkachels

Kacheldealer.nl

Privacy

Uw Privacy

Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers. De bescherming van uw privacy is daarom uiterst belangrijk voor ons. U kunt er op vertrouwen dat uw gegevens op een transparante en eerlijke manier worden verwerkt en wij er alles aan zullen doen om zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens om te gaan. Daarbij nemen wij de strenge voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.

In deze Privacyverklaring beschrijven wij waarom wij gegevens van u verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij heeft (zoals uw recht op inzage en het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens). Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van onze klanten die onze producten aanschaffen en gebruik maken van onze diensten alsmede op de bezoekers van onze websites en showroom in Voorhout. Hieronder vallen zowel gegevens die offline verzameld worden via de klantenservice, bij het uitvoeren van onze diensten aan u op locatie, of tijdens uw bezoek aan onze showroom. Deze verklaring is ook van kracht op gegevens die online worden verzameld zoals via uw eventuele Kacheldealer.nl klantenaccount en via onze social media pagina’s.

De meeste persoonsgegevens die we gebruiken zijn noodzakelijk om uw bestelling en/of uw installatie- of onderhoudsopdracht uit te voeren. In sommige gevallen gebruiken we uw gegevens ook voor promotionele doeleinden naar uzelf.

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van mijn gegevens en hoe kan ik contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Kacheldealer.nl?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Kacheldealer.nl vof
Veldzuringstraat 1
2215 WK Voorhout
info@kacheldealer.nl

Indien u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens kunt u contact opnemen via: persoonsgegevens@kacheldealer.nl

2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor een functionerende website en het uitvoeren van onze activiteiten. Dat doen we bijvoorbeeld wanneer u registreert op onze website of inlogt op een bestaand account of wanneer u producten of diensten bestelt. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. Als het gebruik van uw gegevens op grond van de wet niet zonder uw toestemming is toegestaan, vragen we altijd vooraf toestemming voor het gebruik van uw gegevens.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


 • - De uitvoering van overeenkomsten met u
 • - Voor het relatiebeheer
 • - Het nakomen van wettelijke verplichtingen
 • - Klantenservice
 • - Voor het plaatsen van Reviews

Wij slaan de volgende gegevens op zolang u klant bij ons bent:


 • - Uw naam
 • - Uw adres, postcode en woonplaats
 • - Uw email adres
 • - Uw telefoon nummer

3. Waarom mogen we uw gegevens verwerken?

Op grond van de wet, mogen we uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • - de verwerking van de meeste persoonsgegevens die we gebruiken noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen, bijv. wanneer u een product koopt. Hetzelfde geldt voor het gebruik dat voor de uitvoering van precontractuele maatregelen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten;
 • - het gebruik noodzakelijk is om een wettelijke verplichting voor ons na te komen, bijvoorbeeld voor de nakoming van fiscale verplichtingen;
 • - Het gebruik noodzakelijk is om het gerechtvaardigde belang van ons of een andere partij te behartigen, bijvoorbeeld bij de inschakeling van dienstverleners in verband met de verwerking in opdracht, zoals pakketdiensten. Ons belang is om onze producten en diensten op een efficiënte, gebruiksvriendelijke, aansprekende en veilige wijze aan te bieden alsmede de beveiliging van onze eigendommen;
 • - U in sommige gevallen uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens;
 • - Het gebruik van uw gegevens in sommige gevallen noodzakelijk is om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen, bijvoorbeeld als u onwel wordt bij het bezoek van onze showroom.

4. Hoe beveiligen we uw gegevens?

De veiligheid van uw persoonsgegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken, worden in het bijzonder tot geheimhouding van de gegevens verplicht en moeten zich daaraan houden. Ter bescherming van uw persoonsgegevens worden deze versleuteld verzonden; voor de communicatie via uw internetbrowser gebruiken wij bijvoorbeeld SSL=secure socket layer. Dat kunt herkennen aan het slotsymbool dat uw browser bij een SSL-verbinding laat zien. Ter waarborging van de duurzame bescherming van uw gegevens worden de technische beveiligingsmaatregelen regelmatig getoetst en zo nodig aangepast aan de stand van de techniek. Deze beginselen gelden ook voor bedrijven die in opdracht van ons en op aanwijzing van ons gegevens verwerken en gebruiken

5. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze gekregen hebben of voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Nadat het doel is vervallen of bereikt, worden uw persoonsgegevens gewist of beperkt. In geval van beperking worden uw gegevens gewist zodra de wettelijke, statutaire of contractuele bewaartermijn het wissen niet langer in de weg staan.

6. Wat doen jullie met de gegevens die jullie automatisch verzamelen bij het bezoek aan de website (cookies)?

Wij maken gebruik van cookies in lijn met onze cookieverklaring en de relevante regelgeving om informatie over u te verzamelen wanneer u onze website bezoekt.

De volgende gegevens kunnen worden verzameld:

 • - toegang tot de website (datum, tijd en frequentie);
 • - welke browser en welke browserversie u gebruikt;
 • - het door u gebruikte besturingssysteem;
 • - welke internetserviceprovider u gebruikt;
 • - Uw IP-adres, dat uw internettoegangsprovider bij de verbinding met internet toekent aan uw computer.

Het verzamelen en opslaan van deze gegevens is noodzakelijk om de functionaliteit van de website te kunnen waarborgen en de inhoud van onze website correct af te kunnen leveren. Daarnaast helpen deze gegevens ons bij de optimalisatie van onze website en de waarborging van de veiligheid van onze IT-systemen.

Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken voor een op de behoeftes afgestemde vormgeving van onze diensten, door gebruikersprofielen onder pseudoniem op te stellen en te analyseren, dit echter slechts voor zover u geen gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen dit gebruik van uw persoonsgegevens.

8. Wie hebben er toegang tot mijn gegevens en aan welke derden verstrekken jullie mijn gegevens?

Uitgangspunt is dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers van Kacheldealer.nl als dat voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Als we uw gegevens aan derden verstrekken, geldt ook daarvoor dat we dat alleen doen als dat noodzakelijk is voor bijvoorbeeld de uitvoering van onze overeenkomst met u of om ons gerechtvaardigde belang te behartigen. We verstrekken nooit meer gegevens dan noodzakelijk is voor het doel van de verstrekking.

We verstrekken in de volgende situaties gegevens aan derden.

 • - Doorgifte aan productpartners van Kacheldealer.nl
 • - Doorgifte aan dienstverleners die in onze opdracht uw gegevens verwerken
 • - Doorgifte aan dienstverleners die als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens verwerken bij de aflevering van goederen door logistieke ondernemingen en het bij de bestelling opgegeven postbedrijf
 • - Doorgifte aan dienstverleners die als verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens verwerken bij de uitvoering van uw bestelling bij de betaling van goederen aan de bij de bestelling opgegeven aanbieder van betaaldiensten
 • - Doorgifte aan andere derden: Wij moeten uw gegevens op grond van sommige wetgeving doorgeven aan derden of overheidsinstanties, wanneer wij bijv. op grond van een aanwijzing van de autoriteiten of justitie wettelijk daartoe verplicht zijn of wanneer wij daartoe bevoegd zijn, bijv. wanneer dat noodzakelijk is voor de vervolging van strafbare feiten of voor de uitoefening van onze rechten en aanspraken

Bij het doorgeven van uw persoonsgegevens zorgen wij ervoor dat het beveiligingsniveau altijd zo hoog mogelijk is. Daarom worden uw gegevens alleen doorgegeven aan dienstverleners en partnerbedrijven die vooraf zorgvuldig zijn geselecteerd en gebonden zijn aan contractuele verplichtingen.

We geven uw gegevens ook alleen door aan instanties die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden en dus onderworpen zijn aan een strikte EU-gegevensbeschermingswetgeving of die gebonden zijn aan een overeenkomstige beveiligingsstandaard. De toezending van gegevens aan derde landen wordt momenteel niet uitgevoerd en is ook niet gepland.

9. Welke rechten heeft u in verband met het gebruik van uw gegevens?

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw gegevens om gaan. Met deze privacyverklaring proberen we duidelijkheid en transparantie te bieden. Heeft u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op (per mail; persoonsgegevens@kacheldealer.nl of via het contactformulier op de website). Indien u een online account hebt, dan kunt u via uw account het gebruik van uw gegevens voor verschillende kanalen zelf beheren. Let er daarbij wel op dat na het wissen van uw gegevens ook de aanbiedingen van onze productpartners via onze website niet meer tot uw beschikking staan. Bewaar daarom uw gegevens zelf goed voordat u een verzoek tot wissen indient. Gegevens die wij op grond van wettelijke, statutaire of contractuele bewaarverplichtingen moeten opslaan, worden niet gewist, maar beperkt om gebruik voor andere doeleinden te verhinderen.

Uw rechten volgens de AVG zijn de volgende:

 • 1. Recht op inzage:
  U heeft het recht om informatie op te vragen over de over uw persoon opgeslagen persoonsgegevens.
 • 2. Recht op correctie:
  U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren of aan te laten vullen.
 • 3. Recht op beperking van de verwerking:
  U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, u echter het wissen daarvan afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u die nog nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking
 • 4. Recht op wissen:
  U heeft het recht om te eisen dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij de bewaring van de gegevens noodzakelijk is voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van informatie, de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, voor het doen gelden of verdedigen tegen rechtsvorderingen of voor de uitoefening van wettelijke rechten.
 • 5. Recht op informatie:
  Indien u uw recht op rectificatie, wissen of beperking van de verwerking hebt doen gelden, zullen wij alle ontvangers van uw persoonsgegevens op de hoogte stellen van de wijze waarop deze gegevens zijn gecorrigeerd, gewist of nu aan beperkingen van de verwerking zijn onderworpen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost.
 • 6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid:
  U heeft het recht om persoonsgegevens die u ter beschikking aan ons hebt gesteld, aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format. Voor zover u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dat slechts indien dat technisch uitvoerbaar is
 • 7. Recht van bezwaar:
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens.
 • 8. Herroepingsrecht van gegeven toestemming:
  U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor het verzamelen van gegevens met toekomstige werking in te trekken. Wij hopen dat u begrijpt dat het om technische redenen enige tijd kan duren om de intrekking te verwerken en dat u gedurende deze tijd berichten van ons kunt blijven ontvangen.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u de gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen of van één uw andere rechten gebruik te maken, dan kunt u via het online formulier (www.kacheldealer.nl.nl/persoonsgegevens) een dergelijk verzoek doen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Een voorbeeld hiervan is de wettelijke retentietijd van de gegevens in onze boekhouding voor belastingdoeleinden. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

Voor uw eigen bescherming behouden wij ons het recht voor, bij een verzoek nadere informatie te vragen, die voor de bevestiging van uw identiteit noodzakelijk is en indien identificatie niet mogelijk is, om de behandeling van uw aanvraag af te wijzen. Dit om te voorkomen dat anderen uw gegevens in handen krijgen of laten veranderen of wissen.

Vraag het ons

Ik geef de voorkeur aan:

;
 

Contact

Bedrijfsinformatie

Kacheldealer.nl vof
Keyserswey 73J, 2201CX, Noordwijk, ZH
KvK nr: 73551023
BTW nr: NL859572687B01
06-30388796
info@kacheldealer.nl

Showroom

Keyserswey 73J
2201-CX
Noordwijk
Zuid-Holland
Route

Bereikbaarheid

Telefonisch Bereikbaarvantot
Ma t/m Vr08:0020:00
Za08:0017:00
Showroom Openvantot
Ma t/m Zaop afspraak
Betalen met Ideal, Visa, Mastercard, Paypal of Klarna